Інформація про управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15 каб. 6Логотипnew
Телефон:
39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook: facebook.com/bc.economy
Начальник управління – Орел Юлія Миколаївна
Заступник начальника управління – Карпухно Анна Петрівна

Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Державної регуляторної служби України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, а також Положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради.

Основні завдання та функції управління

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, у  проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.
 • Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку міста.
 • Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку міста на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період.
 • Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального  розвитку області на середньо - та  короткостроковий період.
 • Забезпечує стратегічне планування,  програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.
 • Бере участь у розробці проектів державних цільових, регіональних та міжрегіональних програм;
 • Бере  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить   моніторинг її реалізації  та  соціально-економічних результатів, сприяє розвитку  на території міста конкуренції, підвищенню ефективності функціонування   об'єктів   ринкової інфраструктури.
 • Бере  участь  у  підготовці пропозицій з питань ефективного використання економічних, трудових, фінансових, кредитних ресурсів міста.
 • Сприяє  створенню  інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та  розвитку  підприємництва  на території міста,  надає  консультаційну,   інформаційну   та   іншу  допомогу    суб'єктам підприємницької   діяльності,   розробляє   разом  з  громадськими організаціями   підприємців   міські цільові    програми  підтримки підприємництва, зайнятості населення, сприяє їх виконанню.
 • Бере  участь  разом  з  іншими  структурними підрозділами міської ради у  реалізації  державної зовнішньоекономічної  політики.
 • Проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні.
 • Забезпечує  в  межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.
 • Бере участь разом з іншими структурними  підрозділами  в організації  участі  підприємств  та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.
 • Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо  економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста.
 • Надає суб'єктам підприємницької діяльності, що розташовані  на  території  міста, інформацію   про пропозиції  іноземних підприємств  щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств міста за  межами України.
 • Бере участь  у  підготовці  проектів  угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з  питань  зовнішньоекономічної  діяльності.
 • Бере участь у  формуванні  складу  офіційних  делегацій міської ради, що  беруть  участь  у  переговорах, конференціях,  консультаціях,  сесіях,  візитах,   інших   заходах двостороннього  та багатостороннього міжнародного співробітництва.
 • Бере   участь  у  роботі  щодо  залучення  інвестицій  та кредитних ресурсів на  розвиток  економічного  потенціалу міста.
 • Вживає заходів до розширення міжрегіональних  економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод.
 • Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності.
 • Сприяє  розвитку  науки  і  техніки,  впровадженню  нових технологій,  підвищенню  інноваційного  рівня  виробництва  і  якості продукції, створенню   територіальних      центрів трансферу технологій, технопарків.
 • Здійснює організаційно-методичне  керівництво, координує та   забезпечує  діяльність  структурних  підрозділів міської ради   з   питань розроблення  прогнозів економічного і соціального розвитку міста на  середньостроковий  період  та  програм  економічного  і соціального  розвитку  міста на короткостроковий період, забезпечує   взаємодію   з  ними  під  час  розроблення  місцевих цільових, регіональних і галузевих програм, а також під час  розв'язання  інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил міста.
 • Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні.
 • Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань  колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на управління завдань.

 Структурні підрозділи управління економіки міської ради:

1. Відділ економічного розвитку

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15, каб. 6
Телефон: 39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу – Карпухно Анна Петрівна;
Головний спеціаліст – Перев'язко Людмила Юріївна;
Головний спеціаліст – Колотницький Юрій Юрійович;
Головний спеціаліст – Клименчук Катерина Олександрівна;
Головний спеціаліст – Гринчук Карім Віталійович;

Віддiл економічного розвитку міста ( надалі - відділ ) є структурним  підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням  Білоцерківської міської ради і є її структурним підрозділом,  в своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, є підзвітним та підконтрольним міській раді.

Основні завдання та функції відділу

 • Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів та  готує міській раді, виконавчому комітету міської ради, облдержадміністрації, обласній раді пропозиції, спрямовані на сталий розвиток міста.
 • Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку :
  • розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період міста;
  • розробляє пропозиції до проекту програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань,  визначених цією Програмою по місту;
  • забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного  і соціального  розвитку міста;
  • розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, які є основою для складання проектів міського бюджету.
 • Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, міської ради та облдержадміністрації, вирішує питання пов'язані із забезпеченням збалансованого розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання, здійснює розробку та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на поліпшення соціальної інфраструктури.
 • Спpияє pозвитку на вiдповiднiй теpитоpiї конкуpенцiї, pинкової iнфpастpуктуpи та впpовадженню оpганiзацiйно-економiчного механiзму pинкових пеpетвоpень.
 •             - Пpоводить комплексний аналiз pозвитку економiки мiста, визначае пpiоpитети соцiально-економiчного pозвитку та готує пpопозицii, спpямованi на забезпечення збалансованого pозвитку галузей народного господарства.
 • Бере  участь  у  підготовці  пропозицій з питань ефективного використання економічних, трудових, фінансових, кредитних ресурсів міста.
 • Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.
 • Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує  та забезпечує діяльність  структурних підрозділів міської ради з питань pозpоблення прогнозів економічного та соціального розвитку міста на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, цільових, регіональних програм, а також пiд час pозв'язання iнших пpоблем комплексного pозвитку пpодуктивних сил мiста.
 • Готує проекти рішень і розпоряджень з питань, що стосуються економічного і соціального розвитку міста, фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.
 • Виконує доручення начальника управління економіки.
 • Подає на pозгляд  виконавчому комітету, міській раді пpопозицiї пpо вдосконалення pоботи вiддiлу.
 • Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

2. Відділ розвитку підприємництва і інвестицій

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15  каб. 6
Телефон: 39-08-21;
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу - Шаповал Олена Миколаївна;
Головний спеціаліст - Романчук Вікторія Михайлівна;
Головний спеціаліст – Сердюкова Ольга Василівна;
Завідувач сектору залучення інвестицій
та супроводження інвестиційних проєктів – Развадовська Ганна Вікторівна;
Головний спеціаліст – Кузьменчук Олена Іванівна;

Основні завдання відділу

 • Здійснює пошук іноземних та внутрішніх інвесторів з метою підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.
 • Проводить моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку міста, забезпечує оперативне реагування на пропозиції та скарги інвесторів, вживає заходів щодо періодичного розгляду питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету.
 • Поширює серед потенційних інвесторів інформацію про інвестиційну привабливість міста, перспективні інвестиційні проекти та пропозиції, сприяє роботі по супроводженню інвестиційних проектів та захисту прав інвесторів.
  Сприяє роботі з організації проведення виставково-презентаційних заходів, розповсюдженню інформаційно-рекламних матеріалів, налагодження прямих зв’язків з потенційними інвесторами.
 • Представляє у межах наданих йому повноважень інтереси міста у відносинах з відповідними органами суб’єктів підприємницької діяльності, міжнародними організаціями, а також з адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав.
 • Розробляє пропозиції з питань підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту.
 • Бере участь у розробці та погодженні з міським головою програм перебування в місті делегацій, груп та окремих представників іноземних держав, протокольних заходів підчас проведення їх зустрічей з посадовими особами виконавчого комітету та готовить інформацію відповідальним органам по результатам зустрічей.
 • Аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в місті та вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку, надає суб’єктам міжнародної діяльності необхідні консультації, забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.
 • В межах наданих йому повноважень координує діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету в розробці та реалізації заходів щодо розвитку підприємництва в місті.
 • Організовує виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Державної регуляторної служби України, обласної державної адміністрації, міського голови у сфері підприємництва, готує пропозиції щодо вдосконалення роботи по підтримці малого бізнесу.
 • Сприяє роботі координаційної ради, спілок, асоціацій, громадських об’єднань та інших об’єднань підприємців.
 • Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, зовнішньоекономічною діяльністю, організацією малого і середнього підприємництва.
 • Аналізує стан розвитку підприємництва в місті та ефективність заходів щодо його підтримки, розробляє прогноз розвитку підприємництва і пропозиції з пріоритетних напрямів і форм його підтримки.
 • Організовує розроблення і реалізацію програми розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності, контролює її виконання, сприяє участі суб’єктів підприємництва в реалізації обласних програм.
 • Готує проекти рішень і розпоряджень з питань, що стосуються розвитку і підтримки підприємництва та інвестиційної діяльності, регуляторної політики.
 • Виконує доручення начальника управління економіки.
 • Організовує виконання заходів щодо створення відповідної інформаційної інфраструктури з метою одержання та обміну економічної, правової, статистичної та іншої інформації для суб’єктів підприємництва.
 • Надає необхідну консультативну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.
 • Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

3. Відділ промисловості та трудових відносин

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 38/12, каб. 21
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу – Блага Ірина Сергіївна;
Завідуючий сектором праці та трудових відносин – Грищенко Алла Миколаївна;

Відділ в межах своїх повноважень організовує реалізацію державної політики з питань життя і здоров’я  людей на виробництві, здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю  юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, а також зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Основні завдання та функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 • Здійснює на території міста державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
 • Здійснює моніторинг з питань оплати праці, моніторинг з питань трудових ресурсів та ринку праці.
 • Бере участь у розробленні та виконанні міської Програми зайнятості населення, Програми організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, Програми соціально-економічного та культурного розвитку, Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та окремих цільових програм.
 • Організовує роботу робочої групи із забезпечення реалізації урядових  рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат виконавчого комітету міської ради
 • Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.

4. Відділ внутрішнього контролю та аудиту

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 38/12, каб. 17
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Начальник відділу  Доленко Юлія Сергіївна;
Головний спеціаліст  Черкас Ольга Петрівна;
Головний спеціаліст  Аввакумова Світлана Володимирівна;

Основні завдання та функції відділу

Основним завданням відділу є надання міському голові об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю у об’єктів контролю;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.

Відділ спрямовує контрольні заходи на виконання таких завдань:

- дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при використанні комунальних ресурсів об’єктами контролю, при плануванні і виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники бюджетних коштів;

- аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

- подальший контроль та супроводження заходів за результатами внутрішнього  контролю та аудиту.

Внутрішній аудит як особлива форма контролю здійснюється у вигляді оцінки діяльності об’єктів контролю для надання міському голові, Білоцерківській міській раді достовірної інформації про ефективне та цільове використання комунальних ресурсів територіальної громади міста Біла Церква.

Відділ здійснює внутрішній контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів (далі – контрольні заходи) відповідно до затвердженого плану та на  підставі розпоряджень чи доручень міського голови, рішень Білоцерківської міської ради чи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відповідно до затвердженого плану.

Внутрішній контроль та аудит здійснюється відділом виключно з метою надання міському голові достовірної  інформації про використання комунальних ресурсів.

Проведення  внутрішнього контролю та аудиту забезпечує реалізацію міською радою прав власника (засновника) суб’єктів господарювання комунальної власності  та не вважається  втручанням міської ради  чи її виконавчих органів в діяльність таких суб’єктів господарювання.

Відділ не підміняє контрольних функцій будь-яких державних органів. Здійснення державними органами заходів державного нагляду (контролю) не виключає проведення внутрішнього аудиту та інших контрольних заходів відділу.

Анонси

Події